Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht die door REBEL ’N KIND bv, Statieplein 1 bus 1.02, 2560 Nijlen, KBO 0775.590.224 (hierna “RnK”), wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Overeenkomst.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

1.3 Ieder begin van uitvoering van een Opdracht, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, wordt beschouwd als kennisname en aanvaarding van deze algemene voorwaarden, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

2. DEFINITIES

2.1 Aanvangsdatum: de datum waarop RnK kennisneemt van de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever of, indien bij afwezigheid van een Offerte, de datum waarop de uitvoering van de Opdracht een aanvang neemt;

2.2 Offerte: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die RnK aanbiedt aan de Opdrachtgever worden beschreven, alsook de financiële en eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden waaraan de diensten zullen worden verstrekt.

2.3 Opdrachtgever: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten van RnK gebruik wenst te maken en in voorkomend geval als dusdanig in de Offerte staat vermeld;

2.4 Opdracht: het geheel van diensten aangeboden door RnK zoals omschreven in de door de Opdrachtgever aanvaarde Offerte. Bij afwezigheid van een Offerte is de Opdracht het geheel van diensten aangeboden door RnK op vraag van de Opdrachtgever.

2.5. Overeenkomst: de afspraken die RnK en de Opdrachtgever maken in verband met de Opdracht, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, de eventuele Offerte, de eventuele bestelformulieren en de verwerkingsovereenkomst.

3. PRIJS

3.1 In principe bestaat de prijs van de Opdracht uit een eenmalige prijs voor de deepdive en/of Onboarding en/of Creatie en daarna uit een maandelijkse abonnementsvergoeding voor de diensten vermeld in de Offerte. De Opdrachtgever ontvangt aan het einde van elke maand een overzicht van de prestaties geleverd de voorbije maand.

3.2 Als de Opdrachtgever diensten vraagt die buiten het bereik van de Offerte vallen, zal RnK de Opdrachtgever hiervan informeren en een afzonderlijke Offerte opstellen voor dergelijke diensten.

3.3 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de Offerte, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief btw Overeenkomstig de wettelijke tarieven.

4. BETALING

4.1 RnK zal maandelijks een factuur overmaken aan de Opdrachtgever. De facturen zijn netto contant betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur.

4.2 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van de RnK om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door RnK gemaakte inningskosten ten einde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

4.3 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

4.4. Bij niet of laattijdige betaling houdt de RnK zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

4.5 De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van tien (10) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht te kennen te geven aan RnK; na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

4.6 De aanvaarding van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de Opdrachtgever in van de behoorlijke uitvoering van de Opdracht conform alle gemaakte afspraken.

4.7 Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de tien (10) werkdagen na postdatum van de factuur toegekomen zijn middels aangetekend schrijven op het adres van RnK. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-bestaande wordt beschouwd.

5. UITVOERING OPDRACHT

5.1 RnK zal de Opdracht uitvoeren in overeenstemming met de Offerte en deze algemene voorwaarden.

5.2 RnK gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de Opdracht enkel een middelenverbintenis aan en stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht.

5.3 RnK bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende Opdracht uitgevoerd wordt.

5.4 RnK heeft het recht de Opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

6. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

6.1 De Offerte die wordt opgemaakt en uitgestuurd door RnK is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. De Overeenkomst tussen RnK en de Opdrachtgever komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de Offerte door de Opdrachtgever aan RnK. Indien geen Offerte werd opgemaakt komt de Overeenkomst tot stand op het ogenblik van het begin van uitvoering van de Opdracht.

6.2 De Opdracht start op de Aanvangsdatum en wordt uitgevoerd voor een initiële vaste periode van 6, 12 of 24 maanden te rekenen vanaf de Aanvangsdatum. Behoudens de opzeg per aangetekend schrijven één maand voor het aflopen van deze initiële periode, wordt deze initiële periode voor onbepaalde duur verlengd en kan de Opdrachtgever de Opdracht per aangetekend schrijven beëindigen mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 1 maand.

6.3 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de Opdracht aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de Overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de Overeenkomst.

6.4 Na de beëindiging van deze Overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de Overeenkomst.

7. GEGEVENS EN INFORMATIE

7.1 RnK is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht indien Opdrachtgever alle door RnK verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door RnK gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van Opdrachtgever.

7.2 Opdrachtgever is gehouden RnK onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

7.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan RnK verstrekte gegevens en informatie.

7.4 In de mate dat de gegevens en informatie die Opdrachtgever aan RnK verstrekt kwalificeren als persoonsgegevens, of als RnK persoonsgegevens op instructie van de Opdrachtgever verwerkt, is de verwerkingsovereenkomst, een integraal en onlosmakelijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden, van toepassing.

7.5 RnK zal de aangeleverde gegevens of informatie enkel aanwenden ter realisatie van de Opdracht.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1 Op het ogenblik dat de Opdrachtgever alle facturen met betrekking tot de Opdracht volledig heeft betaald, draagt RnK het auteursrecht op de geleverde prestaties integraal en wereldwijd, in hun volle omvang en voor de volledige duur ervan onder Belgisch recht, over aan de Opdrachtgever. De vergoeding voor de overdracht van het auteursrecht is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de Opdracht.

8.2 RnK zal van de natuurlijke personen die de auteursrechtelijke beschermde prestaties tot stand brengen de nodige rechten verwerven zodat RnK haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van Opdrachtgever kan nakomen.

9. UITVOERINGSTERMIJNEN

9.1 De uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.

9.2 Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke Overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de Opdracht nooit aanleiding geven tot een verbreking van de Overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.

10. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

10.1 RnK geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de resultaten voor een specifiek doeleinde.

10.2 De Opdrachtgever neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich.

10.3 RnK zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de Opdrachtgever in dat verband. De Opdrachtgever vrijwaart RnK op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

10.4 RnK kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Opdrachtgever voor enige schade die zou ontstaan zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst indien aangetoond wordt dat RnK de Opdracht conform de regels van de kunst en conform de Opdracht heeft uitgevoerd.

10.5 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van RnK is de totale aansprakelijkheid van RnK voor schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de Overeenkomst, in elk geval beperkt tot de prijs die RnK heeft ontvangen gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan het schadegeval.

10.6 De Opdrachtgever vrijwaart de RnK tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1 Indien één of meer bepalingen uit dit contract als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. In een dergelijk geval zullen bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij diegene die door de partijen overeengekomen werden, van toepassing worden in vervanging van de ongeldige bepalingen.

11.2 Er kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken van de bepalingen van deze Overeenkomst.

11.3 RnK heeft het recht om de (bedrijfs)naam en het logo van de Opdrachtgever te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk en schriftelijk tegen verzet.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze Overeenkomst.

12.2 Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze Overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van deze Overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, onverminderd toepasselijke bepalingen van dwingend recht.

VERWERKINGSOVEREENKOMST

1. ALGEMEEN

  • Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door RnK namens de Opdrachtgever (“persoonsgegevens”) is de Opdrachtgever de verantwoordelijke en RnK de verwerker in de zin van EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG”).
  • Deze verwerking kan alle soorten persoonsgegevens betreffen die de Opdrachtgever aan RnK verstrekt, in het bijzonder: (i) identificatiegegevens, (ii) financiële bijzonderheden, (iii) persoonlijke kenmerken, (iv) leefgewoonten, (v) samenstelling van het gezin, (vi) vrijetijdsbesteding en interesses, (vii) woningkenmerken, (viii) opleiding en vorming en (ix) beroep en betrekking.
  • Deze verwerking betreft de volgende categorieën betrokkenen: (i) bestaande en potentiële klanten van de Opdrachtgever, (ii) gebruikers van de sociale media kanalen van de Opdrachtgever en (iii) leveranciers.
  • Deze verwerking wordt alleen uitgevoerd met als doel om de Opdracht uit te voeren, dan wel de wettelijke of gerechtelijke verplichtingen van RnK of de Opdrachtgever, en voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst of zolang als nodig is voor de nakoming van de wettelijke of gerechtelijke verplichtingen van RnK.
  • RnK zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken op schriftelijke instructies van de Opdrachtgever, ook met betrekking tot de doorgifte van de persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling waaraan RnK onderworpen is, zulks vereist; in dat geval zal RnK de Opdrachtgever vóór verwerking van die wettelijke verplichting op de hoogte stellen, tenzij de wet dergelijke kennisgeving verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang. RnK moet steeds op voorhand worden geconsulteerd voordat er wijzigingen worden gemaakt aan de schriftelijke instructies.

2. Subverwerkers

2.1. De Opdrachtgever verleent hierbij RnK een algemene machtiging om andere verwerkers (“subverwerker”) in te schakelen.

2.2. De Opdrachtgever kan een bezwaar maken tegen de aanstelling of vervanging van andere verwerkers op basis van redelijke gronden waarvan hij RnK schriftelijk zal informeren. Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs bezwaar maakt tegen de aanstelling of vervanging van andere verwerkers, zal RnK te goeder trouw met de Opdrachtgever samenwerken om een commercieel redelijke wijziging in de dienstverlening te bewerkstellingen die het gebruik van de voorgestelde de subverwerker vermijdt, en indien een dergelijke wijziging niet kan worden doorgevoerd binnen 14 dagen na ontvangst door RnK van de kennisgeving door de Opdrachtgever, dan kan elke Partij de Opdracht en deze Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding beëindigen met ingang van de datum waarop de aanstelling of vervanging van kracht wordt.

3. Confidentialiteit

RnK zorgt ervoor dat personen, onderaannemers en derden die gemachtigd zijn om namens of op verzoek van RnK de Opdrachtgever’s persoonsgegevens te verwerken, zich schriftelijk tot geheimhouding hebben verbonden of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.

4. Beveiliging

RnK zorgt ervoor dat hij voldoende waarborgen biedt om passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer te leggen op zodanige wijze dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van de rechten van de betrokkene waarborgt. RnK neemt alle maatregelen die vereist zijn op grond van het artikel 32 AVG en voldoet aan de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in de artikels 28.2 en 28.4 AVG voor het inschakelen van een subverwerker.

5. Compliance

RnK zal alle informatie die nodig is om de naleving van het artikel 28 AVG aan te tonen aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen en zal audits, waaronder inspecties, door de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever gemachtigde auditor toestaan en daaraan meewerken zoals bedoeld in artikel 7.

6. Informatie en bijstand

6.1. RnK zal, rekening houdend met de aard van de verwerking, de Opdrachtgever bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit redelijk mogelijk is, ter nakoming van de verplichting van de Opdrachtgever om te voldoen aan verzoeken tot uitoefening van de in hoofdstuk III AVG neergelegde rechten van betrokkene.

6.2. RnK zal de Opdrachtgever bijstaan bij het naleven van de verplichtingen uit de artikels 32 tot en met 36 AVG, in de mate van het redelijk mogelijke, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie waarover RnK beschikt.

6.3. De Opdrachtgever zal RnK schriftelijk informeren over de naam en contactgegevens van zijn functionaris voor gegevensbescherming of medewerkers van de Opdrachtgever die verantwoordelijk zijn voor gegevensbescherming.

6.4. RnK zal de Opdrachtgever onmiddellijk informeren indien een instructie naar zijn mening inbreuk maakt op de AVG of een andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling inzake gegevensbescherming. In dat geval heeft RnK de mogelijkheid om de uitvoering van de betrokken instructie op te schorten totdat ze door de Opdrachtgever wordt bevestigd of gewijzigd.

7. Audit

7.1. De Opdrachtgever heeft het recht om audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke derde partij die tot geheimhouding verplicht is, om de naleving van alle punten in deze Overeenkomst te controleren. Deze audit vindt alleen plaats nadat de Opdrachtgever de bij RnK beschikbare soortgelijke auditrapporten heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten heeft aangedragen, die een door de Opdrachtgever geïnitieerde audit rechtvaardigen. Een dergelijke audit is gerechtvaardigd wanneer de bij RnK aanwezige soortgelijke auditrapporten geen of onvoldoende informatie geven over de naleving door RnK van deze Overeenkomst.

7.2. De door de Opdrachtgever geïnitieerde audit zal op zijn vroegst 3 weken na voorafgaande kennisgeving per aangetekende brief door de Opdrachtgever plaatsvinden. Een audit kan niet meer dan 2 keer per contractjaar worden uitgevoerd en alleen op werkdagen (tussen 9 en 17 uur), behalve op zaterdagen, zondagen, dagen die een bankfeestdag zijn in het land waar RnK gevestigd is, en dagen waarop RnK collectief gesloten is wegens vakantie. Audits worden uitgevoerd op kosten van de Opdrachtgever.

7.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de kosten van RnK en de tijd besteed door zijn personeel aan een audit of aan het assisteren van de Opdrachtgever bij het waarborgen van de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de de artikels 32 tot en met 36 AVG aan de Opdrachtgever worden gefactureerd tegen een uurtarief van 125,00 EUR per personeelslid.

8. Verwijdering of teruggave

In geval van beëindiging van deze Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal RnK de Opdrachtgever’s persoonsgegevens onmiddellijk wissen zodra de dienstverlening aan de Opdrachtgever is beëindigd. De Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen een dergelijke verwijdering. Indien de Opdrachtgever wenst dat de persoonsgegevens worden teruggegeven in plaats van gewist, moet hij RnK minstens 5 dagen voor het einde van de dienstverlening hiervan schriftelijk in kennis stellen. In dat geval zal RnK de persoonsgegevens onmiddellijk na de beëindiging van de dienstverlening verstrekken. RnK behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens niet te wissen indien de bewaring van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk verplicht is.